Financieel

Betalingsvoorwaarden

BETALINGSVOORWAARDEN 2018

  1. Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist, zijnde lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten, en zijn opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle patiënten, cliënten en andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettige vertegenwoordigers, die de dienst van een diëtist inroepen. Vanaf 25 mei 2018 gaat de wet op de privacy in. Daarvoor is het nodig dat u toestemming geeft via een behandelovereenkomst. Deze kunt u hier openen en mogelijk getekend al meenemen naar het eerste consult. Bij het eerste consult hebben wij ook een overeenkomst liggen, die meegenomen kan worden of direct getekend.

  2. De diëtist wordt in 2018 vergoed vanuit  de basis-verzekering. Opdrachtgever heeft zelf de verantwoordelijkheid om na te gaan of hij vanuit de aanvullende verzekering recht heeft op extra vergoeding. De in rekening te brengen consulten bestaan uit directe en indirect tijd, zoals de berekeningen, het maken van het voorbeeld dagmenu en de rapportage naar de verwijzer. Indien de opdrachtgever in het lopende kalenderjaar al consulten heeft gehad bij een diëtist, dient hij of zij hier voor het 1e consult melding van te maken. De opdrachtgever heeft dan voor het betreffende jaar minder recht  op vergoeding. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd, kunnen in rekening worden gebracht.

  3. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem of haar verstrekte verzekeringsgegevens. Wanneer blijkt dat deze gegevens onjuist zijn, zullen de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening zijn van de opdrachtgever.

  4. De onder 3 genoemde kosten moeten binnen 14 dagen na datum vermeld op de factuur zijn voldaan. Na het verstrijken van deze termijn, is de diëtiste gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden hiermee te belasten.

  5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van gedeclareerde bedragen, komen ten last van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15 % van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 40,-  Voor zover de diëtist gehouden is tot betaling van omzetbelasting over de invorderingskosten, worden voorvermelde invorderingskosten hiermee verhoogd.

  6. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn ter zake van de juistheid van hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.

Vergoeding

Vergoeding en kosten dieetadvies

Dieetadvies door een diëtist wordt vergoed vanuit de basisverzekering voor de eerste drie behandeluren per kalenderjaar.

Omdat de eerste 3 uur uit de basisverzekering worden vergoed, gaat dit wel van het eigen risico af. Het eigen risico in 2017 is € 385,00. U betaalt maximaal 3 keer het uurtarief (diet verschilt per verzekeraar maar is ongeveer 62 euro) per jaar uit uw eigen risico voor de dieetconsulten. 

Diverse zorgverzekeraars vergoeden in de aanvullende verzekering vaak nog extra uren.
Zo vergoed Menzis in pakket 2 ca. € 124,- (2 uur) bovenop de basisverzekering en in pakket 3 ca. € 248,- (4 uur). Vergoeding uit de aanvullende verzekering gaat niet van het eigen risico af.

Afhankelijk van de zorgverzekeraar kost een kwartier begeleiding van de diëtist ongeveer € 15,50. Wanneer de tijd die door de zorgverzekeraar wordt vergoed op is (inclusief de vergoeding uit de aanvullende verzekering), krijgt u in overleg rechtstreeks een rekening van ons, waarbij de kosten gelijk zijn aan het tarief dat uw verzekeraar hanteert.

Ketenzorg
De verzekerde hoeft geen eigen risico te betalen indien de vergoeding van dieetadvies plaatsvindt via de zogenoemde ‘ketenzorg’.
Ketenzorg wordt verwezen door de praktijkondersteuner van de huisarts. Wanneer u daar regelmatig komt voor Diabetes Mellitus, COPD of Hart- en vaatproblemen, komt u mogelijk in aanmerking voor ketenzorg. 


Contracten met zorgverzekeraars

Wij hebben een contract afgesloten met de volgende verzekeraars: Menzis, Achmea, VGZ, CZ, DSW, De Friesland, Delta Lloyd, Ohra, VvAA, ONVZ, De Amersfoortse, Ditzo, Beter Dichtbij, Salland, Salland Zorgdirect, Hollandzorg, Energiek, Caresco, IAK, ASR, Aevitea. Mocht de verzekeraar waar u bij verzekerd bent hier niet bij staan, neemt u dan contact op met de verzekeraar en bij hen kunt u nagaan of u een volledige vergoeding krijgt of gedeeltelijk vergoed wordt.

NVD

Kwaliteitsregister Paramedici